Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Dự án với mục đích nâng cấp Bệnh việc Phụ sản Thanh Hóa từ quy mô 300 lên 500 giường bệnh để đáp ứng với sự gia tăng trong nhu cầu chăm sóc y tế của tỉnh. Kế hoạch phát triển nâng cấp 4 tòa nhà hiện có và xây dựng một tòa nhà 9 tầng mới với diện tích sàn 12.625 m2. Dự án đã được khởi công vào năm 2015.

NDC hợp tác với Công ty TNHH Panya trong việc thiết kế công trình. Trách nhiệm của NDC bao gồm:

·         Thực hiện báo cáo khảo sát địa chất

·         Thực hiện và chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường

·         Tư vấn địa phương (kiểm tra và xem xét thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, và Việt hóa hồ sơ thiết kế)

Thông Tin Dự Án

  • Thời Gian Thực Hiện:2014-2015
  • Địa Điểm Xây Dựng: Quang Thang,Thanh Hoa,Vietnam
  • Chủ Đầu Từ: Chính phủ Thái Lan và Việt Nam
  • Nội Dung Thực Hiện: khảo sát địa chất và tư vấn địa phương
  • Quy Mô Dự Án: Nâng cấp bệnh viện từ 300 giường bệnh thành 500 giường bệnh